home

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden tot Dienstverlening Coo7

Art. 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding van Coo7, elk advies van Coo7, elke aanvaarding van een aanbieding door de opdrachtgever, iedere opdracht van een opdracht- gever en iedere overeenkomst tussen Coo7, en een opdrachtgever, waarop Coo7 deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover daarvan door partijen niet uitdrukke- lijk is afgeweken.

 2. Deze voorwaarden gelden tevens voor iedere overeenkomst tussen Coo7 en een opdracht- gever, bij de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Art. 2. Offertes

 1. De door Coo7 gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding door de opdrachtgever is genoemd.

 2. De aanvaarding van een niet-vrijblijvende aanbieding van Coo7 geschiedt schriftelijk door de opdrachtgever en dient binnen de in lid 1 bedoelde termijn door Coo7 ontvangen te zijn. Indien deze termijn wordt overschreden, dan komt de overeenkomst niet tot stand, tenzij Coo7 aan opdrachtgever bericht, dat de overeenkomst ondanks de termijnoverschrijding alsnog tot stand gekomen is.

 3. De in een offerte vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

 4. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd door Coo7, die als enige opdrachtnemer geldt.

 5. Artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is derhalve ook nimmer van toepassing.

Art. 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Coo7 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, waarbij Coo7 aansprakelijk blijft voor de nakoming door de derde.

 2. Coo7 en de eventueel door haar bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen/ derden zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De door Coo7 te vervullen verbintenis/verbintenissen betreft/betreffen derhalve geen resultaatverbintenis(sen), maar een inspanningsverbintenis/inspanningsverbintenissen. Coo7 garandeert derhalve nimmer enig door de opdrachtgever gewenst resultaat.

 3. De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en Coo7 in staat te stellen de opgedragen werkzaamheden optimaal te kunnen verrichten. Dit houdt ondermeer in dat medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn, dat desgevraagd kantoorfaciliteiten beschikbaar zijn met passende voorzieningen en dat door opdrachtgever inzage wordt verleend in alle relevante documenten en gegevens. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en inlichtingen, waarvan Coo7 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Coo7 worden verstrekt. Indien de opdrachtgever die verplichtingen niet nakomt, heeft Coo7 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Coo7 de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 5. Indien bepaalde werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, zonder dat dit te wijten is aan Coo7, is de opdrachtgever gehouden de overeengekomen prijs van die werkzaamheden volledig te betalen, alsmede alle kosten die ontstaan zijn doordat de werkzaamheden niet konden worden uitgevoerd.

 6. Coo7 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Coo7 is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door hem is verstrekt.

Art. 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

 2. Indien partijen een bepaalde termijn zijn overeengekomen, kan die termijn alleen worden gewijzigd door middel van een schriftelijke overeenkomst.

 3. Bij overschrijding van een overeengekomen uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Coo7 schriftelijk in gebreke te stellen met inachtneming van een termijn van tenminste 2 weken.

Art. 5. Meerwerk

 1. Coo7 is gerechtigd extra werkzaamheden te verrichten en heeft recht op betaling daarvan, indien na het aangaan van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om die extra werkzaamheden te verrichten.

 2. Coo7 zal geen meerkosten aan de opdrachtgever in rekening kunnen brengen indien de extra werkzaamheden het gevolg zijn van omstandigheden die aan haar zijn te wijten.

 3. In geval van nieuwe verplichtingen van Coo7 ten gevolge van wetswijzigingen en/of overhei- dsvoorschriften zullen partijen overleg plegen over de wijziging van de overeenkomst en de betaling van de daaruit voortvloeiende kosten.

 4. Indien als gevolg van de hiervoor bedoelde extra werkzaamheden een eventueel overeengekomen tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden wordt beïnvloed, kan dit, afgezien van het feit dat een dergelijk tijdstip altijd indicatief en nimmer fataal is, nimmer leiden tot aansprakelijkheid van Coo7 voor schade van de opdrachtgever.

Art. 6. Geheimhouding en Privacy

 1. Beide partijen en de door Coo7 bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen/ derden zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 2. Coo7 is ervan overtuigd dat de bescherming van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Coo7 houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Art. 7. Intellectuele eigendom

1. Coo7 behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.
2. Alle door Coo7 vervaardigde en voortgebrachte stukken, zoals vragenlijsten, rapporten,

adviezen, ontwerpen, software etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Coo7 verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht worden.

3. Coo7 behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Opzegging

 1. Coo7 kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen indien zij voor onbepaalde tijd geldt en niet door volbrenging eindigt. Coo7 is gerechtigd een overeenkomst voor bepaalde tijd en een overeenkomst die door volbrenging eindigt tussentijds op te zeggen wegens gewichtige redenen. Onder gewichtige redenen worden verstaan de omstandigheden die het onmiddellijk onmogelijk maken een overeenkomst na te komen.

 2. Indien de opdrachtgever de overeenkomst die door volbrenging eindigt, dan wel voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds opzegt, is zij het volledige honorarium verschuldigd.

Art. 9. Contractsoverneming

 1. Coo7 is gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met de opdrachtgever over te dragen aan een derde.

 2. De opdrachtgever zal medewerking aan een dergelijke overdracht verlenen, tenzij die medewerking redelijkerwijs niet van haar gevergd kan worden.

Art. 10. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van Coo7 op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

a. indien na het sluiten van de overeenkomst aan Coo7 omstandigheden ter kennis

komen die Coo7 goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn

verplichtingen zal voldoen;
b. indien Coo7 de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft

zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvol-

doende is.

 1. In de genoemde gevallen is Coo7 bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te

  schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onvermin-

  derd het recht van Coo7 schadevergoeding te vorderen.

 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan

  Coo7 zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in rede- lijkheid niet meer kan worden gevergd, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Art. 11. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Coo7, bij gebreke waarvan ieder recht ter zake voor de opdrachtgever vervalt.

 2. Indien een klacht gegrond is zal Coo7 de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Coo7 slechts aansprake- lijk zijn binnen de grenzen van de wet en het gestelde in artikel 12 van deze algemene voorwaarden.

Art.12. Aansprakelijkheid

 1. Bij alle te verrichten werkzaamheden zullen Coo7 en de eventueel door Coo7 bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden naar eer en geweten handelen.

 2. Coo7 is nimmer aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever, tenzij de schade veroorza- akt is door grove schuld of opzet bij de uitvoering van de overeenkomst door Coo7 en/of bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen/derden en Coo7 haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met de opdrachtgever aan deze personen/derden heeft overgedragen of in het geval er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Coo7 zelf. Coo7 is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 3. De aansprakelijkheid van Coo7 voor door de opdrachtgever geleden schade is beperkt tot het bedrag van de door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar gedane uitkering.

 4. Indien de verzekeraar inzake de in artikel 11, lid 2 van de algemene voorwaarden bedoelde aansprakelijkheid, in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade om welke reden dan ook niet door de verzekeringspolis wordt gedekt of niet verzekerd of verzekerbaar is, dan is de aansprakelijkheid van Coo7 beperkt. En wel beperkt tot (de) schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Coo7 en/of de door Coo7 bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen, doch slechts tot het bedrag van het verschuldigde honorarium. Bij opdrachten/overeenkomsten met een looptijd langer dan 6 maanden, is de aansprakelijkheid voor alle eventuele schades die zich voordoen tijdens de looptijd van het contract/de overeenkomst, van Coo7 beperkt tot maximaal het bedrag van het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium voor al deze schadeclaims tezamen.

 5. De opdrachtgever stelt onder alle omstandigheden alles in het werk om Coo7 in staat te stellen eventuele fouten waarvoor Coo7 aansprakelijk is, door Coo7 te laten herstellen, dan wel de daardoor veroorzaakte schade te beperken of op te heffen.

 6. Coo7 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Coo7 is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 7. Ergo: de opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door hem zijn verstrekt.

 8. Coo7 is niet aansprakelijk in het geval er van haar zijde sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Coo7 zijn toe te rekenen.

 9. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Coo7 opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Coo7 niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10. Indien Coo7 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Art. 13. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium en/of abonnementsvorm wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2 en 5 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-5 van dit artikel.

 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief Btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikeli- jke uurtarieven van Coo7, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. De uurtarieven zijn exclusief Btw, tenzij anders is aangegeven.

 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief Btw.

 5. Indien Coo7 een vast honorarium of uurtarief heeft aangeboden of met de opdrachtgever is

  overeen-gekomen, is Coo7 niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Coo7 heeft het recht jaarlijks per 1 januari de prijzen, honoraria en tarieven aan te passen conform het CBS-indexcijfer voor regelingslonen. Een verhoging van de prijs en tarieven zal daaraan voorafgaand schriftelijk aan de opdrachtgever worden meegedeeld.

Art. 14. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Coo7 aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

 2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat laatste geval geldt de wettelijke rente.

 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zal Coo7 de curator of de bewindvoerder van de opdrachtgever een termijn stellen van 14 dagen om schriftelijk zekerheid te geven tot nakoming. Indien dit niet binnen die termijn van 14 dagen wordt gegeven, kan de curator of bewindvoerder geen nakoming van de verplichtingen van Coo7 vorderen.

 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening, tenzij hiervoor op grond van het Burgerlijk Wetboek een grond bestaat.

Art. 15. Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De vergoeding voor kosten als bedoeld in artikel 96 lid 2, onder c van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, bedraagt:

  • ⁃ 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste €2500 van de vordering;

  • ⁃ 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €2500 van de vordering;

  • ⁃ 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €5000 van de vordering;

  • ⁃ 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €190.000 van de vordering;

  • ⁃ 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van €6775.

 2. De in het eerste lid bedoelde vergoeding bedraagt ten minste €40.

 3. Indien Coo7 aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk

  waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 4. De opdrachtgever is jegens Coo7 de door Coo7 gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in

  alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Coo7 en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 5. De vergoeding wordt verhoogd met een percentage dat overeenkomt met het percentage,

bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, indien de schuldeiser voor de verkrijging van voldoening buiten rechte gebruik maakt van een dienst als bedoeld in de Wet op de omzetbelasting 1968 ter zake waarvan op grond van die wet omzetbelasting is verschuldigd en de schuldeiser de hem in rekening gebrachte omzetbelasting niet op grond van genoemde wet kan verrekenen en zulks nadrukkelijk verklaart en verklaart dat de kosten in verband daarmee zijn verhoogd.

Art. 16. Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Coo7, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Groningen. Coo7 blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Art.17. Toepasselijk recht

Op elke aanbieding van Coo7, elke aanvaarding van een aanbieding door opdrachtgever en iedere overeenkomst tussen Coo7 en de opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.

Art. 18. Wijziging van de voorwaarde

Coo7 is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Coo7 zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Noord-Nederland onder inschrijfnummer 59511648 versie 1 januari 2014